شک مقدس!

مطهری، شک را معبر ورود به تعیین و تعمیق اعتقادات می‌شناخت. با این حال نمی‌گذاشت شک عبوری و آگاهی بخش و هشداردهنده در میان افکار جوانان جا خوش کرده! و موقعیت خود را تثبیت کند. او معتقد بود، جوانی یعنی پرسشگری! یعنی میل به تغییر! یعنی شک کردن در ...