با آمدن بهار در آخرین دعای صحیفه سجادیه، غبار اندوه بزدایید

زیمنس گستر:آخرین دعای صحیفه سجادیه، در ۹ فراز برای زدودن اندوه‌ها تنظیم شده است.آموزه‌های دعا* خدا نه زاده کسی است و نه می‌زاید، بلکه هیچ‌چیز همتای او نیست.* از خدا بهترین تقدیر را بخواهیم.* شوق و رغبت‌مان به آنچه باشد که نزد خداست.* از خدا بخواهیم:- شوقمان به درخواست از ...