اعتراف پسر ۲۰ ساله به چهار جنایت – زیمنس گستر

قاچاقچی 20 ساله که در جریان معامله مواد بانجام گرفتت فریب خورده بود، درجنایت‌های هولناک جداگانه، 4 نفر ازمواد فروش‌ها را کشت و اجسادشان را پس از آتش زدن در مزرعه خانوادگی‌شان دفن کـــرد. به نقل صبحانه، به نقل پلیس پنسیلوانیا، ...