تأکید دو سوره قرآنی به حجاب فیزیکی بدن

این بخش از حجاب محسوس‌ترین و ملموس‌ترین بُعد هست که در آیات شریفه قرآن کریم به آن اشاره انجام گرفته هست. زیمنس گستر:حجاب فیزیکی بدن همان محوری هست که مورد توجه اکثر دانشمندان، علما، فقها و روشنفکران ...