تصویر ها کاهشدیده‌انجام گرفته از شهید”محسن حججی”

شهید محسن حججی ۱۸ آقااد‌ماه به‌دست نیروهای تکفیری داعش در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل انجام گرفت. زیمنس گستر:شهید محسن حججی پس از 2 روز اسارت به‌دست خونخواران داعشی به شهادت رسید، آخرین تصویر‌های این شهید ...