تهديد جديد اردوگاه احمدي‌نژادي‌ها/ شكايت مي‌كنيم!

تهديد جديد اردوگاه احمدي‌نژادي‌هااحمدي‌نژاد هم اگر چه در بيانيه اعتراضي خودش نهم آقااد ماه اين اظهارات را كذب خوانده بود اما هيچ هشدارات بيشتري براي اثبات ادعاي خودش نداشت. او صرفا نقل کردان شجاعي را بخشي از يك توطئه از پيش تعيين انجام گرفته عليه خودش تعبير كرد كه به ...