«وزارت تعلیم و پرورش» به اين خانوم پيشنهاد انجام گرفته بود

دستیار ویژه مدیر‌جمهور در حقوق منطقهوندی گفت: تا جایی که قوانین و مقرارت اجازه بدهد، پیگیر حقوق خانومان و امور خانواده هستم.شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با رویدادنگار سیاسی ایلنا، درباره سمت جدید خود در کابینه دوازدهم به عنوان دستیار ویژه مدیر‌جمهور در حقوق منطقهوندی گفت: معاونت امور خانومان و ...